Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Danrad logo
Najlepsze technologie dla Twojego biznesu
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
Poradnik

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt Zadzwoń lub napisz

Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO www.danrad.pl

§ 1

Informacja wstępna

Sklep internetowy działający pod adresem www.danrad.pl prowadzony jest przez:

1. Beata Urbańska,  

- właściciela  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Danrad" Beata Urbańska, z siedzibą zakładu głównego w Radomiu (26-600) przy ul.Słowackiego 23, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługującej się nr NIP 9482317880 oraz nr REGON 140650347.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.       Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a)       Regulamin – niniejszy regulamin,

b)      Sprzedający – właściciel  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Danrad" Beata Urbańska, z siedzibą zakładu głównego w Radomiu (26-600) przy ul. Słowackiego 23

c)       Klient – Konsument, Odbiorca Biznesowy lub inny podmiot składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego,

d)    Konsument – kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną, składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową,

e)    Odbiorca Biznesowy – kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego w ramach tej działalności, jak również każdy inny Klient, nie będący Konsumentem,

f)       Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.danrad.pl

2.       Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów poprzez Sklep umożliwiający realizację zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o ofercie Sklepu zamieszczane są na jego stronach internetowych.

3.       Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 3

Zamówienia

1.       Zamówienia na towary oferowane w Sklepie mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Regulaminu.

2.       Zamówienia na towary oferowane w Sklepie składa się z wykorzystaniem zamieszczonych na stronie Sklepu opcji, poprzez zaznaczenie stosownych opcji wyboru (towar, jego ilość, sposób dostarczenia, sposób płatności) oraz wypełniając formularz obejmujący dane Klienta. Złożenie zamówienia wymaga nadto zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie stosownej opcji.

3.       Po złożeniu zamówienia Klientowi doręczana jest, na podany przez niego adres e-mail, automatycznie wygenerowana informacja o szczegółach zamówienia, tj.:

a)      firmie Sprzedającego i adresie siedziby zakładu głównego, wraz z nr NIP i REGON,

b)      nazwie towaru, jego ilości i numerze katalogowym,

c)      cenie netto, podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenie brutto zamówionego towaru,

d)      zasadach płatności ceny, stosownie do opcji określonej w § 7 Regulaminu,

e)      kosztach oraz terminie i sposobie dostawy – zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu,

f)       prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia Konsumentowi zamówionego towaru,

g)       terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący,

h)       miejscu i sposobie składania reklamacji, o której mowa w § 9 i § 10 Regulaminu.

4.       Z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem.

5.       Klient uprawniony jest do dokonywania zmian w złożonym zamówieniu do czasu wysłania towaru przez Sprzedającego. Zmian, o których mowa powyżej, Klient dokonuje kontaktując się ze Sprzedającym z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub danych kontaktowych, o których mowa w § 15 Regulaminu.

6.       Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. W tym celu składa oświadczenie na adres e-mail podany przez Klienta.

§ 4

Dostępność towaru

1.       Informacje dotyczące dostępności towaru oferowanego w Sklepie zamieszczane są w opisie poszczególnych przedmiotów oferowanych w Sklepie.

2.       Sprzedający dokłada wszelkich starań, by informacje o oferowanych towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, były aktualne w powyższym zakresie. Z uwagi jednak na cykl aktualizacji stron internetowych Sklepu możliwa jest sytuacja błędnego oznaczenia danego towaru jako dostępny. W przypadku błędnego oznaczenia towaru jako dostępny i złożenia przez Klienta zamówienia na ten towar, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta na podany przez niego adres e-mail o niedostępności towaru i może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

3.       W przypadku, gdy część towarów objętych danym zamówieniem jest niedostępna, Sprzedający zawiadomi o powyższym Klienta i wstrzyma się z realizacją zamówienia do czasu potwierdzenia przez Klienta woli realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym towarów dostępnych.

4.       Złożenie przez Klienta zamówienia na towar oznaczony w opisie jako niedostępny nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W szczególności nie dochodzi wówczas do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem – w zakresie dotyczącym towaru oznaczonego jako niedostępny.

5.       W razie odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2-3 powyżej, wszelkie ewentualne płatności Klienta na poczet zamówionego towaru lub kosztów przesyłki podlegają niezwłocznemu zwrotowi.

§ 5

Cena

1.       Ceny wszystkich towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich. Informacja o cenie towaru wskazuje cenę netto, wartość podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto.

2.       Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do zmiany stosowanych cen w każdym czasie. Zmiana ceny nie ma mocy wstecznej. Cena podana w opisie towaru na chwilę złożenia zamówienia jest wiążąca dla Sprzedającego i Klienta. Nie dotyczy to przypadków, gdy z okoliczności wynika, że informacja o cenie podana w opisie towaru jest w sposób oczywisty błędna.

§ 6

Koszty przesyłki

Dostarczenie Klientowi towaru objętego zamówieniem odbywa się na koszt Klienta, z płatnością z góry lub przy odbiorze przesyłki, chyba że co innego wynika z opisu towaru. Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki podawane są przy poszczególnych opcjach dostawy, w momencie składania zamówienia.

§ 7

Płatności

1.       Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę potwierdzającą sprzedaż. Powyższy dokument doręczany jest Klientowi wraz z zamówionym towarem.

2.       Składając zamówienie Klient wybrać może jeden z następujących sposobów płatności:

a)     płatność za pobraniem – w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki przy jej odbiorze,

b)  płatność za pośrednictwem serwisu PayU (o ile opcja taka przewidziana jest na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia) – w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki bezpośrednio przy składaniu zamówienia, w formie szybkiego przelewu bankowego albo z wykorzystaniem karty płatniczej lub kredytowej,

c)      płatność przelewem bankowym  –  w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w
§ 15 Regulaminu. Informacja o rachunku bankowym Sprzedającego przesyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku wyboru powyższej opcji czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu, liczony jest od dnia wpływu kwoty uiszczonej tytułem ceny i kosztów przesyłki na rachunek bankowy Sprzedającego.

d)    płatność przy odbierze osobistym

§ 8

Sposób i czas realizacji zamówienia

1.       Przesyłki doręczane są przez kuriera lub inny podmiot wskazany przez Sprzedającego, stosownie do wyboru dokonanego przez Klienta.

2.   Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w niektórych przypadkach termin realizacji może wydłużyć się do 20 dni roboczych. W przypadku zamówień składanych przez Odbiorców Biznesowych czas realizacji zamówienia wynieść może do 30 dni.

3.       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, spowodowane podaniem przez Klienta niewłaściwego adresu do dostarczenia przesyłki.

§ 9

Reklamacje – informacje ogólne

1.       Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu ewentualnej niezgodności dostarczonego towaru z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Konsument może żądać od Sprzedającego nieodpłatnej naprawy towaru albo wymiany egzemplarza towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku, jak również w przypadku, gdyby naprawa albo wymiana narażała Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo żądać od Sprzedającego stosownego obniżenia ceny, względnie odstąpić od umowy. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna, co nie wyłącza uprawnienia określonego w § 11 ust. 1 Regulaminu.

2.       Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową tylko w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia doręczenia towaru Konsumentowi.

3.   W stosunku do Odbiorców Biznesowych Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 3 i 4 Regulaminu. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz Odbiorców Biznesowych odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do strat Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

4.   Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.

§ 10

Sposób i miejsce składania reklamacji

1.       W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności, zawiadomić o niej Sprzedającego pismem przesłanym na adres, o którym mowa w § 15 Regulaminu. Pismo winno określać reklamowany towar i charakter stwierdzonej niezgodności. W piśmie Konsument może sprecyzować żądania dotyczące usunięcia niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu reklamowany towar w stanie kompletnym (o ile jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji lub zadośćuczynieniu żądaniu Konsumenta), w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, oraz kopię przesłanej Konsumentowi faktury.

2.       Reklamacja złożona przez Konsumenta rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta na podany przez niego adres e-mail. Nieudzielenie odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty przesyłki, o której mowa w ust. 1 powyżej, zwracane są Konsumentowi przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego w treści reklamacji rachunek bankowy.

3.       W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę Biznesowego wady fizycznej lub prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) o rękojmi za wady przy sprzedaży, Odbiorca Biznesowy zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, zawiadomić Sprzedającego o wadzie pismem przesłanym na adres, o którym mowa w § 15 Regulaminu. Pismo winno określać charakter stwierdzonej wady oraz precyzować żądania Klienta. Składając reklamację w powyższym trybie, Klient zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu, na swój koszt, reklamowany towar w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kopią przesłanej Klientowi faktury VAT. Do zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, wystarczające jest wysłanie pisma listem poleconym przed jego upływem. Niezachowanie powyższego terminu wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady.

4.     Reklamacja złożona przez Odbiorcę Biznesowego rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta na podany przez niego adres e-mail. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji koszty przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, zwracane są Klientowi przekazem pocztowym lub na wskazany przez niego w treści reklamacji rachunek bankowy.

5.   Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, jak również inne wymagane dokumenty oraz reklamowany towar winny być przesyłane – z dopiskiem ".................... - reklamacja” – na adres wskazany w § 15 Regulaminu.

6.   W przypadku zaistnienia – wskutek uwzględnienia reklamacji – konieczności zwrotu Klientowi uiszczonej ceny sprzedaży lub innych należności w całości lub w części, Sprzedający dokona zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoznania reklamacji - przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta w treści reklamacji rachunek bankowy. W przypadku wymiany towaru wskutek uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca przesyła towar Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 § 11

Odstąpienie od umowy

1.       Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru. Powyższe uprawnienie realizowane jest poprzez wysłanie Sprzedającemu w powyższym terminie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie, na adres wskazany w § 15 Regulaminu. Pismo winno wskazywać towar, w odniesieniu do którego następuje odstąpienie od umowy. Do pisma, o którym mowa powyżej, Konsument zobowiązany jest dołączyć kopię przesłanej mu faktury.

2.   W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, przesłać lub dostarczyć towar będący przedmiotem umowy, od której Konsument odstąpił, na adres podany przez Sprzedającego w § 15 Regulaminu. Towar winien być zwrócony w stanie niepogorszonym i kompletnym.

3.   W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca mu uiszczoną cenę towaru oraz należności z tytułu przesyłki przekazem pocztowym lub przelewem na podany przez Konsumenta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu wraz z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 1 powyżej oraz towaru objętego reklamacją.

§ 12

Akcje promocyjne

Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych przeznaczonych dla Klientów lub ich określonych grup. Szczegóły akcji promocyjnych określane są każdorazowo odrębnym regulaminem.

§ 13

Ochrona danych osobowych

1.  Sprzedający przetwarza udostępnione mu dobrowolnie dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych umów, tj. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umów sprzedaży. W opisanym wyżej zakresie Sprzedający uprawniony jest również do przekazania danych osobowych podmiotom wyspecjalizowanym w realizacji płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Sklepu.

2.  Przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych, niż wskazane w ust. 1 powyżej, w tym dla celów marketingowych i przekazywania informacji handlowej, dopuszczalne jest wyłącznie za ich odrębnie wyrażoną zgodą.

3.       Klienci, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą żądać dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedającego i ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


§ 14

Wymagania techniczne

1.       Strona internetowa, pod której adresem prowadzony jest Sklep, działa w technologiach.

2.    Do przeglądania ofert Sklepu i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub telefonu z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome lub innej zgodnej ze standardami powyższych przeglądarek.

3.   Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies. Dane zawarte w plikach cookies gromadzone są wyłącznie dla celów usprawnienia sprzedaży.

4.     Sprzedający zastrzega ewentualność przerw w funkcjonowaniu Sklepu z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności naprawczych i konserwacyjnych.


§ 15

Dane kontaktowe

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Sprzedający podaje następujące dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów w sprawach związanych z działalnością Sklepu:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Danrad” Beata Urbańska

ul. Słowackiego 23

26-600 Radom

tel.: 48 363 40 97

e-mail: biuro@danrad.pl

nr rachunku bankowego: 69 1240 5703 1111 0000 4898 2269

§ 16

Postanowienia końcowe

1.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz innych aktów prawnych.

2.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają mocy wstecznej, a w szczególności nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.

3.       Wykorzystywanie nazwy Sprzedającego, logo Sklepu bądź oferowanych marek, jak również innych oznaczeń handlowych bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego, jest zabronione.

4.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2014

Producent

Zawartość Twojego koszyka


Twój koszyk jest pusty...